နိုင်ငံတော်ပရိယတ္တိသာသနာ့တက္ကသိုလ်(မန္တလေး)ဌာနခွဲ
(ဆက်သွယ်ရန်)

ပါေမာကၡခ်ဳပ္ဆရာေတာ္

၀၇၂-၂၁၆၇၁၊ ၀၉-၅၁၂၀၃၅၅၊၀၂-၄၀၆၁၁၁၄

ဒု/ပါေမာကၡခ်ဳပ္ဆရာေတာ္r

၀၉-၂၀၂၁၈၃၇

ၫႊန္ၾကားေရးမႉး

၀၉-၂၀၀၀၁၀၀၊ ၀၂-၄၀၆၁၁၁၃

ဒု/ၫႊန္ၾကားေရးမႉး (ေငြစာရင္း)

၀၉-၂၆၁၅၃၉၇၈၄၊ ၀၉-၇၉၄၅၀၉၄၄၃ ၊ ၀၂-၄၀၇၅၁၀၉

ဒု/ၫႊန္ၾကားေရးမႉး (စီမံ)

၀၉-၂၀၃၈၅၆၃

လ/ထၫႊန္ၾကားေရးမႉး (ေငြစာရင္း) (စီမံ)

၀၉-၈၉၆၈၀၀၆၉၁၊ ၀၉-၂၀၀၀၇၃၂ ၊ ၀၂-၄၀၆၆၉၀၃

ဒု/ၫႊန္ၾကားေရးမႉး (စီမံ)

၀၉-၂၀၃၈၅၆၃

လ/ထၫႊန္ၾကားေရးမႉး (စီမံ) (စီမံ)

၀၉-၄၀၀၃၀၀၄၆၉

About Us

The Government, with the aim of establishing a Sasana University, invited the leading Sayadaws for consultation. And it was decided that the task of setting up a University should be entrusted to a person of competence, in the person of the late Bhaddanta Vicittasarabhivamsa, the Mingun Sayadaw, who at that time was over seventy years of age.

Contact Us

Rector:

Pro-Rector:
Registrar:

Assistant Registrar:

Director:

Pro Director:

Assistant Director:

Address

62 Street, Between 12 St x 14St,            Daw Na Bwar Quarter, Mandalay,            Myanmar.
02-4061114,02- 4066901
office@spsumdy.org
02-4061113

Quick Links